تبدیل روپیچ  به توپیچ رزوه ای

تبدیل روپیچ  به توپیچ رزوه ای

کد سایز کارتن جعبه
10402 روپیچ 3/4توپیچ1/2 20 25
10401 روپیچ 3/4توپیچ1 96 12
10402/1 روپیچ 1/2توپیچ3/4 200 25
10401/1 روپیچ 1توپیچ3/4 128 16

خرید آنلاین